ترجمه چند جمله کوتاه

به نظر من تلویزیون خیلی وسیله آموزنده ایست. هر وقت کسی آن را روشن می کند، من به اتاقی دیگر می روم و شروع به مطالعه کتاب می کنم.

                                                                                               "Groucho Marx"

 

من از مرگ نمی ترسم، فقط نمی خواهم وقتی که اتفاق می افتد آنجا باشم.

                                                                                                "Woody Allen"

 

نقطه مقابل عشق نفرت نیست، بی تفاوتی است.

                                                                                                  "Elie Wiesel"

 

دوستان خوب، کتاب های خوب و وجدانی خواب آلود: این است زندگی ایده آل.

                                                                                                "Mark Twain"

 

همیشه تصور کرده ام که بهشت باید جایی شبیه کتابخانه باشد.

                                              "Jorge Luis Borges"

 

تاریـکی قادر به بیــرون رانـدن تاریکی نیست، تنها روشنایی چنیـن توانی دارد. نفرت نمی تواند نفرت را از بین ببرد، تنها عشق میتواند.

"Martin Luther King"

 

تمام آن کاری که خدا می کند این است که ما را نگاه می کند و هر گاه کسالت آور شدیم ما را می کشد. ما هرگز و هیچ گاه نباید کسالت آور شویم.

"Chuck Palahnuik"

 

کسی که سعی دارد با پرستش نکردن خود، خدا را دچار نقصان کند به اندازه همان دیوانه ای موفق است که سعی دارد با نوشتن کلمه "تاریکی" بر دیوار اتاقش خورشید را خاموش کند.

"C.S.Lewis"

 

هر وقت یک خانم پیر را می بینم که لیز می خورد و روی پیاده روی خیس به زمین می خورد، اولین احساسی که به سراغم می آید خنده است. ولی همان موقع فکر می کنم که اگر من مورچه بودم و آن خانم روی من افتاده بود چی؟ آن وقت است که دیگر ماجرا به آن خنده داری نیست.

"Jack Handey"

 

اگر کتابی درباره شکست نتواند خوب فروش کند، آیا این یک پیروزی است؟

"Jerry Seinfeld"

 

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
تک گل

شدیدا با بورخس موافقم :دی